:: آنالیز و مقایسه قیمت مصالح سنتی و سیستم هاي ساخت و ساز خشک کناف

مقدمه
با توجه به روند توسعه پایدار کشور ها، ملاحظه می شود که روش هاي سنتی جوابگوي مناسبی براي صنعتی شدن عملیات اجرایی ساختمانها نمی باشد. متناسب با نیازها و امکانات و به موازات روند پیش ساختگی اعضاي ساختمانی عملا تغییرات زیادي در تولید مصالح، روش اجرا، و مشخصات فنی دیوارهاي غیر باربر ساختمانی رخ داده است. بدیهی است دیوار هاي سنتی که بر اساس مقاومت ایستایی و نقش جد اکنندگی استوار شده است پاسخگوي نیازهاي امروز سازه و ساختمان نخواهند بود.

با احتساب مشخصه هاي مطرح در ساختمان و همچنین موضوع مقاومت مصالح دیوارها وجداسازي بخش هاي معماري ملاحظه می شود خصوصیات بسیاري از دیوارها ي متعارف و سنتی در ساختمان قابل پذیرش نیست، کاهش بار مرده ساختمان، افزایش سطح مفید معماري، استفاده از مصالحی که در فرایند تولید انرژي کمتر مصرف نماید، مواد اولیه سازگار با محیط زیست، افزایش سرعت عملیات اجرا، کاهش تعداد آیتم هاي عملیات اجرایی براي مدیریت اجرایی و در نهایت کاهش هزینه هاي تولید و اجرا از مباحث کلیدي مطرح در روش هاي نوین ساخت می باشد.

دراین گزارش بررسی انواع دیوار هاي غیر باربر و نیز سقف هاي کاذب با توجه به جزئیات مصالح تشکیل دهنده آن ها و هزینه تمام شده در دو بخش هزینه مصالح مصرفی و دستمزدهاي اجرا به تفکیک و به صورت آنالیز بها در متر مربع ارائه می شود. همچنین با مقایسه هزینه ها، انتخاب گزینه مناسب براي اجرا با توجه به محدودیت ها و سایر امتیازها امکان پذیر خواهد شد .

فرضیات
قیمت خام مصالح ساختمانی براساس قیمت هاي مرداد ماه 96

ردیف مصالح ساختمانی قیمت خام (ریال)
1 سیمان (پاکت 50 کیلویی) 75،000
2 گچ (کیسه 33 کیلویی، جهت شمشه گیري و گچ و خاك) 26،000
3 گچ (کیسه 33 کیلویی، جهت سفید کاري) 38،000
4 خاك رس (کیسه 25 کیلویی) 16،000
5 ماسه ملاتی ( 1 تن) 320،000
6 میلگرد 10 (1 کیلوگرم) 20،000
7 برگ (2x0.5) متر رابیتس 900 گرم 35،000
8 مفتول ( 1 کیلوگرم ) 32،000
9 الکترود2/5 کیلوگرمی (یک بسته 50 تایی) 65،000
10 سفال تیغه 10 سانتیمتري 3،500
11 سفال تیغه 15 سانتیمتري 4،800
12 لیکا 15 سانتیمتري 23،900
13 ماسه طبیعی ( 1 تن) 360،000

 

دستمزد اجرا و نیروي کاري بر اساس قیمت هاي جاري

ردیف مصالح ساختمانی قیمت هاي جاري (ریال)
1 دستمزد روزانه یک بناي ماهر 1،500،000
2 دستمزد روزانه یک کارگر ساده 550،000
3 دستمزد روزانه یک گچکار ماهر 1،500،000
4 دستمزد روزانه یک جوشکار ماهر 1،500،000
5 دستمزد روزانه یک کارگر ماهر جهت نصب رابیتس 800،000
6 دستمزد روزانه یک سیمانکار ماهر 1،300،000

 

توضیحات
• یک نفر بناي ماهر و یک کارگر ساده روزانه تقریباً 30 متر مربع دیوار سفالی یا لیکا می چیند.
• یک گچکار ماهر و یک کارگر ساده کمکی روزانه 20 متر مربع گچ و خاك، 30 متر مربع سفیدکاري انجام می دهد.
• یک نفر بناي ماهر و یک کارگر روزانه 85 متر مربع شمشه گیري انجام می دهند.
• یک نفر جوشکار ماهر و یک کارگر ساده روزانه تقریباً فضاي 25 متر مربع سقف را میلگرد گذاري می کند.
• یک نفر کارگر فنی ماهر جهت نصب رابیتس و یک نفر کارگر ساده روزانه 40 متر مربع برگ رابیتس به میلگرد نصب می کند.
• یک نفر سیمانکار ماهر و یک نفر کارگر ساده روزانه 15 متر مربع سیمانکاري و 20 متر مربع آستر سیمانکاري انجام می دهند.

 

هزینه تمام شده یک متر مربع دیوار داخلی سفالی 10 سانتیمتري

مصالح مصرفی واحد مقدار مورد
استفاده
قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
سفال 10 سانتیمتري Pcs 18,5 3،500 64،750
ملات ماسه و سیمان lit 11 700 7،700
گچ (جهت گچ و خاك) Kg 24 790 18،960
خاك رس (جهت گچ و خاك) Kg 24 640 15،360
گچ (سفیدکاري) Kg 13 1150 14،950
جمع 121،720
دور ریز مصالح (%20)
جمع (1) 146،064

 

اجرا و دستمزد

 

هزینه تمام شده یک متر مربع دیوار خارجی سفالی 15 سانتیمتري

مصالح مصرفی واحد مقدار مورد
استفاده
قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
سفال 15 سانتیمتري Pcs 18,5 4،800 88،800
ملات ماسه و سیمان lit 19 700 13،300
گچ (جهت گچ و خاك) Kg 12 790 9،480
خاك رس (جهت گچ و خاك) Kg 12 640 7،680
گچ (سفیدکاري) Kg 7 1150 8،050
سیمان (لایه خارجی شامل آستر و سیمانکاري نهایی) Kg 12 1،500 18،000
ماسه مصرفی جهت سیمانکاري Kg 100 320 32،000
جمع 177،310
دور ریز مصالح(%20)
جمع(1) 212،772

 

اجرا و دستمزد

 

- در یک متر مربع دیوار 15 سانتیمتری تقریبا 19 عدد سفال و 19 لیتر ملات ماسه-سیمان مصرف می شود. ابعاد سفال 15x25x20 سانتیمتر می باشد.

- ابعاد سفال  25x20x10 سانتیمتر می باشد.

 

هزینه تمام شده یک متر مربع دیوار داخلی لیکا 15 سانتیمتري

مصالح مصرفی واحد مقدار مورد
استفاده
قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
لیکا 15 سانتیمتري Pcs 9 23،900 215،100
ملات ماسه و سیمان lit 15،7 700 10،990
گچ (جهت گچ و خاك) Kg 24 790 18،960
خاك رس (جهت گچ و خاك) Kg 24 640 15،360
گچ (سفیدکاري) Kg 13 1150 14,950
جمع 275،360
دور ریز مصالح(%20)
جمع(1) 330،432

 

اجرا و دستمزد

- در یک متر مربع تقریبا 9 عدد لیکا 15 سانتیمتری و 15/7 لیتر ملات ماسه - سیمان مصرف می شود.

 

هزینه تمام شده یک متر مربع دیوار خارجی 3D

مصالح مصرفی واحد مقدار مورد
استفاده
قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
\پلاستوفوم 10 سانتیمتری و مش فلزی 8x8 m2 1 175,000 175,000
سیمان(لایه داخلی و خارج) kg 28 1500 42,000
ماسه جهت سیمانکاري
(لایه داخل و خارج)
Kg 115 320 36,800
گچ مصرفی Kg 13 1150 14،000
میلگرد و مفتول Kg 1 20،000 20،000
جمع 288،750
دور ریز مصالح(%20)
جمع(1) 346،500

 

اجرا و دستمزد

- در هر طرف یک دیوارD3  - D 3سانتیمتر ضخامت ملات ماسه سیمان می شود.(برابر 30 لیتر از هر طرف) مقدار گچ مصرفی برای وجه داخلی 13kg/m2 می باشد.

 

هزینه تمام شده یک متر مربع دیوار داخلی 3D ضخامت ( 10 سانتیمتر)

مصالح مصرفی واحد مقدار مورد
استفاده
قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
پلاستوفوم 8 سانتیمتری و مش فلزی 8x8 m2 1 160,000 160,000
سیمان مصرفی kg 21 1500 31و500
ماسه مصرفی Kg 100 320 32،000
گچ مصرفی Kg 26 1150 29،900
میلگرد و مفتول Kg 1 20،000 20،000
جمع 273،400
دور ریز مصالح(%20)
جمع(1) 328،080

 

اجرا و دستمزد

- در هر طرف دیوار 3D داخلی، 3cm ملات ماسه سیمان استفاده می شود  (30 لیتر).

- گچ مصرفی در هر طرف دیوار برابر 13kg/m2

 

هزینه تمام شده یک متر مربع دیوار خارجی با بلوك 15AACسانتیمتري

مصالح مصرفی واحد مقدار مورد
استفاده
قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
بلوک 15AAC سانتیمتری Pcs 6,6 32،800 216،480
چسب مخصوص kg 3,8 14،800 56،240
گچ (سفیدکاري) Kg 7 1150 8،050
سیمان (لایه خارجی شامل آستر و سیمانکاري نهایی) Kg 12 1500 000¸18
ماسه مصرفی جهت سیمانکاري Kg 100 320 000¸32
جمع 770¸330
دور ریز مصالح(%20)
جمع(2) 924¸396

 

اجرا و دستمزد

در یک متر مربع دیوار 15 سانتیمتري تقریباً 6,6 عدد بلوك و 3,8 کیلوگرم چسب مخصوص آن مصرف می شود.

 

هزینه تمام شده یک متر مربع سقف گچ و رابیتس

مصالح مصرفی واحد مقدار مورد
استفاده
قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
میلگرد 10 Pcs 3,08 20،000 61،600
گچ kg 24 790 18،960
گچ سفید کاري Kg 2 1150 2،300
الکترود pcs 1 1،300 1،300
سیم مفتول kg 0,15 32،000 4،800
رابیتس m2 1 35،000 35،000
جمع 123،960
دور ریز مصالح(%20)
جمع(2) 148،752

 

اجرا و دستمزد

 

- در یک متر مربع سقف گچ و رابیتس با فرض فاصله آویزگیري 0,75 متر و ارتفاع آویز گیري 0,5 متر، تقریباً 5 متر میلگرد تر 10 (یک متر میلگرد 10 میلی متر، 617 گرم می باشد)، یک شاخه الکترود، 150 گرم مفتول آویز، یک مترمربع برگ رابیتس و 24 کیلو گرم گچ استفاده می شود .

 

مقایسه قیمتی سیستم هاي کناف و مصالح سنتی- تیر ماه 1396

سقف کاذب قیمت مصالح دستمزد جمع (ریال)
کنافD112a(آویز نانیوس) 238،840 140،000 378،840
رابیتس 148،752 329،000 477،752

 

انواع دیوار قیمت مصالح دستمزد عایق پشم معدنی جمع
(ریال)
W111(cm9.5)+ عایق پشم معدنی 323،490 195،000 108،300 626،790
W112 (12.5 cm) + عایق پشم معدنی 529،118 245،000 108،300 882،418
10cm بلوك سفالی 146،064 458،234 - 604،298
15cm بلوك سفالی 772،212 503،234 - 716،006
15cm لیکا 330،432 458،234 - 788،666
10cm تري دي وال داخلی 328،080 596،666 - 924,746
15cm تري دي وال خارجی 346،500 549,666 - 896,166
AAC 15cm دیوار خارجی بلوك 924¸396 400,984 - 797،908

 

- قیمت هاي ارائه شده جهت سیستمهاي دیوار و سقف کناف با احتساب 10 % پرت و با احتساب هزینه ماستیک کاري اعم از (مصالح و دستمزد) محاسبه شده است.
- قیمت هاي دستمزد سیستمهاي کناف به صورت میانگین دستمزد در نقاط مختلف کشور محاسبه گردیده است.

- قیمت هاي عایق پشم معدنی بر اساس آخرین لیست قیمت شرکت هاي معتبر پشم سنگ، با ضخامت 40 میلیمترو چگالی60kg/m3 می باشد.

 

مشخصه هاي فنی با توجه به نوع دیوار

انواع دیوار ضخامت تمام شده و آماده رنگ cm سفت کاري/نازك کاري شاخص عایق
RW صوت dB
شاخص هدایت
U حرارت W/m²k
وزن تقریبی Kg /m² متراژ تقریبی اجرا در یک
m² روز کاري
عایق پشم معدنی+ W111 (9.5 cm) 9,5 - 39 0.65 25 30
عایق پشم معدنی+ W112 (12.5 cm) 12.5 - 49 0.60 45 24
10cm بلوك سفالی 16 ملات ماسه سیمان. اندود گچ و خاك و گچ پرداخت 42 1.1 200 25
15cm بلوك سفالی 21   46 1.3 220 33
15cm لیکا 21 ملات ماسه سیمان. اندود گچ و خاك و گچ پرداخت 45 0.86 220 25
تري دي وال داخلی 10cm 14 در وسط با EPS فومفومEPSدر وسط با چگالیهای 10-15-20 در دو طرف. 2cm -الی 3cmشاتکریت پوشش نهایی پنل گچی یا سیمانی12.5mm یا به روش سنتی 42 1.61 230 30
دیوار خارجی بلوکAAC15cm 22 اتصال با چسب مخصوص و یا ملات ماسه سیمان. اندود گچ و خاك و گچ پرداخت. 43 0.38 90 40

 

- وزن کمتر مصالح، منجر به کاهش بار مرده ساختمان و تقلیل هزینه کلی اسکلت و فونداسیون و عملکرد مناسب در هنگام زلزله می باشد.
-شاخص هدایت حرارت(U) پایین تر ،نشانگر مقاومت بالاتر مصالح در برابرانتقال حرار داخت ساختمان به خارج و بالعکس می باشد.
شاخص عایق صوت (Rw)  بالاتر،نشانگر مقاومت بالاتر مصالح در برابر انتقال صوت از داخل به خارج و بالعکس میباشد.

 

ضخامت تمام شده و آماده رنگ - cm

 

شاخص عایق صوت RW

 

شاخص هدایت حرارت U

 

متراژ تقریبی اجرا در یک روز کاري M2

 

- سرعت اجرای دیوارها که بر حسب متر مربع در روز بیان شده است، بسته به تعداد نفرات یک اکیپ اجرایی و مهارت افراد متغیر می باشد و اعداد مذکور به صورت time Study و از کارشناسان اجرایی با تجریه استعلام گرفته شده است.ضمنا اعداد مندرج در سرعت اجرای دیوار به روزش سنتی شامل مرحله نازک کاری نمی باشدکه با عنایت به توضیحات ذیل،این اعداد کاهش می یابند.

 

- در اجرای دیوار به روش سنتی،حداقل زمان لازم بین مرحله صفت کاری و نازک کاری مطابق با نشریه 55 (الزامات عمومی ساختمان )48 ساعت می باشد. ضمنا توان اجرایی یک اکیپ گچ کار یا سیمان کاری به روش دستی و ماشینی در یک کاری به ترتیب 25-30 و 120-150 متر مربع می باشد.

 

وزن تقریبی kg/m2

 

قیمت مصالح و دستمزد اجرا (ریال)

تاریخ ایجاد:سه شنبه 14 شهریور 1396
تعداد بازدید: 13285:: معرفی اجزای سقفهای کاذب کناف - 77153422

دیوارکناف ترکیبی از مقاطع فلزی و صفحات روکشدار گچی یا صفحات سیمانی می باشد . یک جزء اساسی دیگر که در معرفی دیوار کناف باید به آن اشاره نمود عایقه...

:: معرفی اجزای دیوارهای کناف - 77153422

دیوارکناف ترکیبی از مقاطع فلزی و صفحات روکشدار گچی یا صفحات سیمانی می باشد . یک جزء اساسی دیگر که در معرفی دیوار کناف باید به آن اشاره نمود ع...

:: بررسی نحوه ی برآورد قیمت کناف - 77153422

آیتم های  برآورد قیمت کناف  برای پیمانکاران وکارفرمایان : 1: قیمت اجرای سقف کناف  به همراه قیمت تهیه آن 2: قیمت اجرای دیوار کنا...