خدمات گروه ستیران
عقد قرارداد

عقد قرارداد به صورت تهیه – اجرا :
در این روش پس از بازدید از پروژه و آنالیز نقشه های اجرایی پیمانکار سرشکن مصالح مصرفی را جداگانه برآورد می نماید و دستمزد اجرا را نیز به کارفرما اعلام می نماید که سود حاصل از این روش از فروش مصالح و دستمزد اجرا خواهد بود.

عقد قرارداد به صورت تهیه واجرا :
در این روش پس از بازدید از پروژه و آنالیز نقشه های اجرایی پیمانکار سرشکن مصالح مصرفی و دستمزد اجرا و دورریز مصالح را محاسبه و قیمت نهایی را به صورت متر مربع خالص به علاوه اضافه بهای موارد خاص اعلام می نماید که سود حاصل از این روش از تهیه و اجرا و کنترل دور ریز و سود حاصل از سرمایه گذاری خواهد بود.

عقد قرارداد به صورت مدیریت پیمان :
در این روش کلیه عملیات تهیه و اجرا بر حسب نقشه های اجرایی توسط پیمانکار به کارفرما به صورت پیشنهادی ارایه می گردد که تامین کننده و مجری بر اساس کمینه پیشنهادات توسط کارفرما انتخاب میگردد و مدیریت پیمان مورد توافق بر عهده پیمانکار خواهد بود که سود حاصل از این روش براساس درصد مورد توافق طرفین می باشد این روش برای پروژه های با متراژقابل توجه و نیاز به سرعت بالا در اجرا توصیه می گردد.

عقد قرار دادبه صورت نظارت یا مشاوره :
در این روش تمامی فرایند همانند مدیریت پیمان می باشد با این تفاوت که هزینه های دفتر فنی و تجهیز کارگاه نیز بر عهده کارفرما می باشد و نظارت بر اجرای صحیح پیمان مورد توافق تنها وظیفه پیمانکار می باشد .

"امید است با توجه به نیاز متناسب با هر پروژه وشرایط مورد درخواست کارفرمای محترم خدمت گذار شما عزیزان باشیم "